Disclaimer – gebruiksvoorwaarden van de website van W-can scs

Deze website is eigendom van W-can scs.

Maatschappelijke zetel: Grand’Route 9 1435 Corbais
Ondernemingsnummer 0662.571.663 RPR Nijvel

BTW BE 0662.571.663

Telefoon: 010/65.98.98

Email: contact@w-can.be

 

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

W-can verleent u toegang tot zijn website www.w-can.be en tot de daarin opgenomen informatie mits u zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden die vermeld staan op de huidige pagina « gebruiksvoorwaarden ». Door de website en de daarin opgenomen informatie te raadplegen, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze voorwaarden. W-can kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

2. Gebruik van de website

De inhoud van deze website wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld met het doel algemene informatie in te winnen over W-can en zijn activiteiten.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt in het kader van de op de website aangeboden diensten en voor uw persoonlijk gebruik. Deze website mag niet worden gebruikt als basis voor welke beoordeling van W-can dan ook, en is op generlei wijze tegenstelbaar aan, noch bindend voor, W-can.

De gebruiker verbindt zich ertoe de website te gebruiken met inachtneming van de wetgeving en de wettelijke en/of contractuele vermeldingen. De gebruiker mag de website niet gebruiken op een wijze die afbreuk kan doen aan de belangen van W-can, zijn leveranciers en/of partners.

3. Waarborgen en aansprakelijkheidsbeperkingen met betrekking tot het gebruik
van de website

In het algemeen kan W-can op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website dan wel uit de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid van contractuele, delictuele of quasi-delictuele aard is dan wel berust op een schuldloze of enige andere vorm van aansprakelijkheid, zelfs indien W-can gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.1. Informatie

W-can past alle redelijke middelen toe om ervoor te zorgen dat de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd naar zijn beste weten up-to-date is. W-can verleent evenwel geen enkele waarborg met betrekking tot de geschiktheid, nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie, en waarborgt evenmin dat de website voortdurend en in elk opzicht volledig en up-to-date is. Het kan zijn dat de op deze website opgenomen informatie inhoudelijke onjuistheden, technische onvolkomenheden of tikfouten bevat. Deze informatie wordt ter indicatie gegeven en wordt op gezette tijden gewijzigd. W-can kan zich genoodzaakt zien te allen tijde en onaangekondigd verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aan te brengen.

Het gebruik van deze website, en bijgevolg van alle informatie die wordt verkregen of alle elementen die worden gedownload tijdens het gebruik van de dienst, vindt plaats onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. W-can wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

De gebruiker erkent bovendien dat hij bij uitsluiting aansprakelijk is voor elke schade die aan zijn IT-systeem wordt toegebracht of voor elk gegevensverlies dat het gevolg is van het downloaden van welke inhoud dan ook.

3.2. Toegang tot de website

Deze website wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een « as-is » dienst en is toegankelijk naargelang van de beschikbaarheid ervan. W-can kan geen enkele waarborg geven met betrekking tot de continuïteit, opportuniteit, veiligheid of storingsvrijheid van deze dienst, en evenmin waarborgen dat de met gebruikmaking van de dienst verkregen resultaten juist en/of betrouwbaar zijn en dat eventuele fouten in de gebruikte software gecorrigeerd zullen worden.

3.3. Hyperlinks

Deze website bevat koppelingen of hyperlinks naar andere websites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen, die u uitsluitend ter indicatie beschikbaar worden gesteld. W-can heeft geen controle over deze websites en de daarin opgenomen informatie en kan bijgevolg geen enkele waarborg geven met betrekking tot de kwaliteit en/of volledigheid van die informatie.

W-can wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of onwettelijke inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, alsook voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging daarvan.

Wanneer u vanaf uw website een hyperlink wilt maken naar de portaalsite van W-can, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster, die u zo spoedig mogelijk zal meedelen of uw aanvraag ontvankelijk is.

4. Contact

Opmerkingen, suggesties of andere vragen kunt u doorgeven door een bericht te versturen via het « contactformulier » of door per post een brief te versturen naar het volgende adres: W-can scs, Grand’Route 9 1435 Corbais.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen en informatie die toegankelijk zijn op deze website alsook de compilatie en schikking daarvan (teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, database, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van W-can.

De namen en logo’s van W-can die worden weergegeven op de website zijn auteursrechtelijk beschermde merken en/of handelsnamen. Het is niet toegestaan de merken van W-can op welke wijze dan ook te gebruiken in samenhang met andere producten of diensten dan die van W-can, indien zulks verwarring kan doen ontstaan bij de consumenten of indien W-can daardoor in zijn belangen kan worden geschaad of in diskrediet kan worden gebracht.

Tenzij de gebruiker op voorhand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daartoe gekregen heeft van W-can, is het hem strikt verboden het geheel of een deel van deze website in enige vorm of op enige wijze en op welke informatiedrager dan ook te kopiëren, te verveelvoudigen, te reproduceren, te vertalen, weer te geven, te wijzigen, door te zenden, te publiceren, aan te passen, te distribueren, te verspreiden, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, of op enige andere manier te exploiteren. Elke overtreding of inbreuk kan burgerrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen hebben.

6. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

W-can hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, voor de verwerking van bestellingen en voor het aanleveren van informatie via e-mail zoals een nieuwsbrief of een antwoord op een vraag. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot W-can scs, Walter Van Praet, Grand’Route 9, 1435 Corbais. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (behalve aan op deze website vermelde partners die gegevens dienen te gebruiken voor bestelling van producten en enkel die gegevens bestemd voor dat doel). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan W-can, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. W-can kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

7.Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

8.E-commerce.

W-can respecteert het herroepingsrecht van de consument voor zover aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

  • Verzonden artikelen : Via het herroepingsformulier binnen de 14 kalenderdagen na levering met teruggave van de geleverde goederen in hun oorspronkelijke staat.
    Retourzendingen voor rekening van de klant.
  • Aangekochte trainingen : Via het herroepingsformulier binnen de 14 kalenderdagen na inschrijving  en dit voor zover de training nog niet heeft plaatsgevonden.

9. Gedeponeerde Handelsmerken.

  • Polychor® is een gedeponeerd handelsmerk van Trans-Atlantic Consulting Group BV.
  • PRINCE2® is een gedeponeerd handelsmerk van  AXELOS Limited.